Dijital Pazarlama ve Reklam

Hukukçular için Hazırladığımız Demo

Avukatlar için özel web sitesi
Dijital marka Yönetimi
Pazarlama ve Reklam Çalışmaları yapıyoruz.

ÇALIŞMA
ALANLARIMIZ

Bölgesel, ulusal ve uluslararası geniş coğrafyada aşağıdaki bir çok hizmeti sunmaktayız. 
Bugün Bir çok ülkede yerel hukuk bürosuna ve partner hukuk bürolarına sahibiz.

Hukukİ Danışmanlık

✔︎ Şirketler ve şahıslara yönelik olarak hukuki danışmanlık hizmeti sunulması
✔︎ Önleyici Hukuk hizmetleri
✔︎ Alışveriş merkezi ve iş merkezi gibi gayrımenkullerin yönetimine ilişkin hukuk danışmanlığı

Şİrketler Hukuku

✔︎ Şirket kuruluşu, şirket organlarının oluşturulması, şirket nevinin değiştirilmesi
✔︎ Şirketin kuruluşundan tasfiye sürecine dek tüm aşamalarda şirketin hukuksal takibi, hissedar haklarının korunması, gerektiğinde hissedarlığın sona erdirilmesi, tasfiye süreci takibi
✔︎ Ortaklık ve hisse devri
✔︎ Şirket birleşmesi veya devralınması

Tİcaret Hukuku

✔︎ Ticari uyuşmazlıklar
✔︎ Haksız rekabetin önlenmesi
✔︎ Ticari sözleşmelerin düzenlenmesi
✔︎ E-Ticaret siteleri ve Ticari Web Portallarının kurulumu aşamasında hazırlanacak sözleşmelerin düzenlenmesi
✔︎ Finansal kiralama
✔︎ Barter (Takas) davaları

Gayrimenkul Hukuku

✔︎ Tapu işlemleri
✔︎ Kiralama işlemleri ve kira ödemeleri takibi
✔︎ İpotek ve irtifak hakları tesisi
✔︎ Gayrımenkuller üzerindeki ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şüyuu davası)
✔︎ Ecrimisil davaları
✔︎ Tapu iptal davaları

Aile-Kişiler Hukuku

✔︎ Boşanma, Velayet, Mal rejimlerine ilişkin davalar
✔︎ Nafaka ve maddi / manevi tazminat davaları
✔︎ Vasi, Kayyım tayini
✔︎ Evlat edinme davaları
✔︎ Nesebin tashihi ve reddi davaları
✔︎ İsim ve soyisim düzeltilmesi, değiştirilmesi davaları
✔︎ Yaş düzeltilmesi davaları
✔︎ Kazai rüşt davaları
✔︎ Yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi

Miras Hukuku

✔︎ Mirasçılılk belgesi alınması
✔︎ Mirasın reddi
✔︎ Vasiyetin açılması ve iptali davaları
✔︎ Tenkis davaları

Ceza Hukuku

✔︎ Soruşturma ve her aşamada ceza dava süreci takibi
✔︎ İcra hukuku ceza davaları
✔︎ Kambiyo evraklarına ilişkin ceza davaları
✔︎ Fikri ve sınai haklara ilişkin ceza davaları
✔︎ Vergi hukukundan doğan ceza davaları

İcra Hukuku

✔︎ Alacak tahsili için icra takibi başlatılması ve takibi
✔︎ Borç tasfiye süreci takibi ve sulh sözleşmeleri
✔︎ İcra hukuk davaları
✔︎ Tasarrufun iptali davaları

Fikri Sınai Mülkiyet

✔︎ Marka davaları
✔︎ Markaya tecavüzün önlenmesi
✔︎ Telif hakları
✔︎ Ticari sır niteliğindeki fikri hakların korunması
Tespit davaları

Vergi ve İdare Hukuku

✔︎ İdari mercilere başvuru ve itirazların yapılması
✔︎ Tam yargı davaları
✔︎ İptal davaları
✔︎ Vergi uyuşmazlığı davaları

İş Hukuku

✔︎ İş akdinin feshine dayalı işe iade ve tazminat davaları
✔︎ İş kazalarına dayalı tazminat davaları
✔︎ Sigortalılığın tespiti davaları
✔︎ Hizmet sözleşmlerinin düzenlenmesi ve güncellenmesi
✔︎ Özlük dosyası işlemlerinin (tutanak, iş akdi feshi ihbarı, savunma istemi gibi) iş kanunu kapsamında takibi
✔︎ İşyerinin iş hukukuna uygun şekilde düzenlenmesi
✔︎ İşveren danışmanlığı

Tüketici Hukuku

✔︎ Tüketici Hakem Heyetleri başvuruları
✔︎ Tazminat davaları
✔︎ Bedel iadesi ve aynen tazmin davaları
✔︎ Tüketici haklarını içeren sözleşmelerin düzenlenmesi

Yabancılar- Vatandaşlık Hukuku

✔︎ Vatandaşlık işlemleri
✔︎ İkamet (Oturum) teskeresi
✔︎ Çalışma izni alınması
✔︎ Yabancı şahısların idari işlem ve davalarının takibi

breather-163392-482453_PR_123___SI___01_05_14_073-m-Mask.png

Adnan Patron

Kurucu Avukat
Yozgat Hukuk Fakültesi 1940

Cem Duman

LL Avukat
Kastamonu Hukuk Fakültesi 1973
Iğdır Hukuk Fakültesi Doktora 1980

Kezban Yenge

Avukat
OF Hukuk Fakültesi 1921
Erbaa Hukuk Fakültesi Doktora

ÇALIŞMALARI
Bahçeşehir Üniversitesi-Enerji Hukuku Programı - 1999
İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Eğitim Programı - 2000
Berlitz İngilizce Hukuk Dili Eğitim Programı - 2002

İletişim Kurmak
İlk Adımı Atmak

İletişim, teknoloji ile yeni bir mana kazandığını biliyoruz. Müvekkillerimiz ilk adımı atarak bize ulaşırlarsa onları keşfetmemizi ve haklarını korumamız için bize bir şans vermiş olurlar.

1960 yılından beri bize bir şans tanıyanlarla bugünlere geldik, bireysel ve kurumsal anlamda tam bir iş birliğinde olduk.

Tanışalım
0850 532 1627

Bunu paylaş: